Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wolinie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wolinie.

Status pod względem zgodności

Niniejsza  strona internetowa  jest częściowo zgodna, z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne: brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków, część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR), dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.), brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krystyna Wadecka poradnia.wolin@idsl.pl .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 91 32 61 490.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod adresem Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie, ul. Kolejowa 1, 72-510 Wolin osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy poradnia.wolin@idsl.pl .

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie mieści się w budynku przy ulicy Kolejowa 1, 72-510 Wolin. Przed budynkiem jest miejsce parkingowe ogólnodostępne.   Wejście do budynku z podjazdem dla wózków inwalidzkich i osób poruszających się o kulach, lasce. Na parterze wyodrębniono pomieszczenie do prowadzenia zajęć i diagnoz osób niepełnosprawnych ruchowo. W ciągu komunikacyjnym (korytarz, wejście ) zastosowano posadzki antypoślizgowe. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna korzystająca z pomocy psa asystującego ma prawo wstępu na teren budynków pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadania przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku brak windy.

Informacje dodatkowe

Automatyczna walidacja strony www pod kątem jej dostępności walidatorami online, nie jest w pełni miarodajna i nie zastąpi obiektywnych testów wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami. W związku z tym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie dąży do przeprowadzenia corocznych audytów dostępności swoich stron.