RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych zw. dalej RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Wolinie, 72-510 Wolin, ul. Kolejowa 1, reprezentowana przez Dyrektor Poradni, tel. 91 32 61 490.
2) Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt do
Inspektora Ochrony Danych: mail: monika.sokolinska@iodo.pro.
3) Dane osobowe pracownika przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa:

a) art.6 ust.1 lit.c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym
publicznych poradni specjalistycznych.
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2017 roku w sprawie orzeczeń
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
psychologiczno – pedagogicznych.
d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach.
e) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela;
f) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe;
g) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby móc wykonać zadania nałożone na
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres archiwizacji wymagany przepisami prawa.
Ponadto okres przechowywania może się wydłużyć np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.
6) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych
na podstawie zawartych umów, a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
7) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
8) Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
9) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
10) Każda osoba, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.