Oferta

Zapraszamy Państwa do skorzystania ze specjalistycznej pomocy i wsparcia, którego nieodpłatnie udziela nasza placówka.

Prowadzone przez nas działania diagnostyczne, postdiagnostyczne, profilaktyczne oraz terapia  są kierowane  do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i placówek.

Dzieci w wieku 0-3 lat.

Zapraszamy rodziców dziecka w wieku 0-3 lata na indywidualne konsultacje specjalistyczne, w czasie których:

 • ocenimy rozwój psychoruchowy Państwa dziecka,
 • przekażemy wskazówki dotyczące stymulownia go,
 • w przypadku występujących trudności wychowawczych udzielimy wsparcia.

Dzieci w wieku przedszkolnym zapraszamy na

 • badania przesiewowe oraz indywidualne pozwalające  na zdiagnozowanie poziomu rozwoju dziecka, jego potrzeb i możliwości, predyspozycji i uzdolnień, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • diagnozę i terapię logopedyczną (w przypadku opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń artykulacji),
 • badania przesiewowe wzroku i słuchu (dla dzieci rozpoczynających obowiązek szkolny),
 • zajęcia grupowe Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • zajęcia relaksacyjne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • bajkoterapię,
 • terapię pedagogiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym – indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z deficytami rozwojowymi.

Uczniów szkół podstawowych zapraszamy na

 • diagnozę poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, w tym predyspozycji i uzdolnień, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • diagnozę przyczyn niepowodzeń i trudności szkolnych,
 • diagnozę ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się,
 • diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się,
 • diagnozę predysozycji i zainteresowań, poradnictwo dotyczące wyboru kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej (uczniowie klasy VIII),
 • diagnozę i terapię logopedyczną (w przypadku zaburzeń artykulacji),
 • terapię pedagogiczną, doskonalącą koordynację wzrokowo- słuchowo- ruchową, usprawiającą pamięć i koncentrację uwagi,
 • terapię psychologiczną w przypadku zaburzeń emocjonalnych,
 • interwencję w sytuacjach kryzysowych,
 • porady i konsultacje w przypadku wystąpienia sytuacji trudnych,
 • zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się,
 • warsztaty uczące radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym ( uczniowie klasy VIII),
 • warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • warsztaty antydyskryminacyjne,
 • zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, behawioralne) i ochrony zdrowia psychicznego (zaburzenia depresyjne).

Uczniów szkół średnich zapraszamy na

 • diagnozę poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, w tym predyspozycji i uzdolnień, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • diagnozę przyczyn niepowodzeń i trudności szkolnych,
 • diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się,
 • diagnozę predysozycji i zainteresowań, poradnictwo dotyczące wyboru kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej,
 • terapię psychologiczną w przypadku zaburzeń emocjonalnych,
 • interwencję w sytuacjach kryzysowych,
 • porady i konsultacje w przypadku wystąpienia sytuacji trudnych,
 • warsztaty uczące radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym,
 • warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • warsztaty antydyskryminacyjne,
 • zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, behawioralne)  i ochrony zdrowia psychicznego (zaburzenia depresyjne).

Rodziców zapraszamy na

 • porady i konsultacje w przypadku trudności Państwa dziecka w nauce,
 • porady i konsultacje w przypadku trudności wychowawczych,
 • porady i konsultacje dotyczące wsparcia dziecka z niepełnosprawnością,
 • interwencję w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc psychologiczną,
 • mediacje w sytuacjach konfliktów,
 • zajęcia edukacyjne dotyczące wspierania dziecka w procesie uczenia się „Jak pomóc dziecku w nauce?”,
 • zajęcia edukacyjne „Depresja dzieci i młodzieży.”,
 • zajęcia edukacyjne dotyczące uzależnień (od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, behawioralnych),
 • zajęcia edukacyjne „Gotowość szkolna – jak wspierać dziecko rozpoczynające naukę.”,
 • zajęcia edukacyjne „Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?”,
 • zajęcia edukacyjne „Cyberprzemoc.”,
 • cykl warsztatów podnoszących umiejętności wychowawcze „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Nauczycieli i specjalistów szkolnych zapraszamy na

 • porady i konsultacje w sytuacjach wymagających wsparcia w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • szkolenia dla Rad Pedagogicznych:
 • „Interpretacja zaleceń zawartych w dokumentach wydawanych przez Poradnię.”
 • „Specyficzne trudności w uczeniu się.”,
 • „Dziecko z ilorazem niższym niż przeciętny w szkole.”,
 • „Dziecko z chorobą przewlekłą w szkole.”,
 • „Dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi w szkole.”,
 • „Dziecko zdolne w szkole.”,
 • „Jak wspierać dziecko w procesie uczenia się.”,
 • „Zaburzenia mowy u dzieci, znaczenie interwencji logopedycznej.”,
 • „Uzależnienia behawioralne.”,
 • „Uzależnienia od środków psychoaktywnych.”,
 • „Depresja u dzieci i młodzieży.”
 • „Zapobieganie wypaleniu zawodowemu.”
 • możliwe inne szkolenia zgodnie ze zgłoszoną potrzebą, także we współpracy z ZCDN,
 • mediacje – przeznaczone dla tych, którzy potrzebują wsparcia specjalisty w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w placówce,
 • cykl zajęć warsztatowych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.”,
 • zajęcia warsztatowe „Zmotywowany nauczyciel, zmotywowany uczeń.”,
 • spotkania konsultacyjno-doradcze sieci współpracy dla: psychologów, pedagogów, logopedów w czasie których dzielimy się wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem, poszerzamy swoje kompetencje zawodowe,  analizujemy i upowszechniamy dobre praktyki, wspólne rozwiązujemy problemy.

Oferujemy pomoc pracowników poradni przy konstruowaniu IPET-ów i wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, udział w zespołach wychowawczych w placówkach oraz kompleksowe wspomaganie.